Socijalni rad – master

Master studije socijalni rad, šk 2017/2018

SPISAK PREDMETA

1. Primenjena socijalna politika

2. Etika u socijalnom radu

3. Socijalni rad u zajednici

4. Krizna intervencija

5. Menadžment u socijalnom radu

6. Metodologija istraživanja u socijalnom radu

7. Metode socijalnog rada sa grupom

8. Humanitarni rad

9. Stručna praksa (rad sa klijentom pod supervizijom)

10. Penitencijarni i postpenitencijarni socijalni rad

11. Politika zapošljavanja

12. Godišnji rad

13. Seminar za završni rad

14. Socijalni rad sa seniorima

15. Socijalni rad u zdravstvu

16. Socijalno savetovanje

17. SPV – veštine savetovanja

18. SPV – supervizija

19. Supervizija u socijalnom radu

20. Teorija socijalnog rada

21. Osnovi primenjene statistike

 

OBAVEZNO IZBORNI PREDMETI

1. Planiranje u zajednici

2. Menadžment zaštićenih radnih mesta i socijalna rehabilitacija

3. Medijacia

4. Psihologija zdravlja

5. Socijalni rad sa osobama sa socijalno-ekonomskim problemima

6. Teorija konflikta i rešenje problema

 

IZBORNI PREDMETI

1. Personalistika i menadžment ljudskih resursa

2. Socijalni rad u palijativnoj brizi

3. Timemenadžment