Socijalni rad – bachelor

Socijalni rad: akademske studije, prvi stepen. Stečeno akademsko zvanje: Bachelor (Bsc)

Profil apsolventa socijalnog rada,
Socijalni rad, kao studijski program, reaguje na dinamiku društvenih promena i potreba, i na najnovije trendove u razumevanju ovog rada u svetu, koje implementira u obuku diplomaca ovog studijskog programa. Socijalni rad kao studijski program pruža kompetencije za obavljanje socijalnih intervencija, socijalne prevencije, socijalne rehabilitacije, reintegracije u društvo, nadzor, socijalna istraživanja, socijalni menadžment – upravljanje u socijalnom timu. Socijalni radnik u svome radu polazi od filozofije pomaganja osobi u nevolji i iz principa ljudske solidarnosti. On je profesionalac koji pruža socijalne usluge kroz upravljanje organizacijom, posredovanje, socijalnu prevenciju, socijalno savetovanje, intervencije, i neposrednu pomoć ljudima u društvu.
Tokom studija socijalnog rada posebna pažnja se posvećuje naučnim disciplinama iz oblasti socijalnih, obrazovnih i psiholoških nauka (kao osnovno polazište) kao i sociološkim, pravnim, istorijskim, filozofskim, etičkim, etnološko – etnografskim disciplinama, kako bi student dobio optimalnu sintezu znanja koje objedinjuje u sveobuhvatni program – socijalni rad.