Visoka škola zdravstva i socijalnog rada Svete Elizabete

Visoka škola zdravstva i socijalnog rada Svete Elizabete (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety–VŠZaSPSvA) je osnovana 2002. godine u Bratislavi, Slovačka, kao, neprofitna privatna visoka škola.
Njen cilj je da pomogne u integraciji u EU u oblasti visokog školstva u zdravstvu i obrazovanju zdravstvenih radnika, i organizacija dobrovoljnog rada prvenstveno u oblasti javnog zdravstva i socijalnog rada, zdravstvene nege, rehabilitacije, laboratorijskih metoda, fizioterapije, tropske medicine, radioloških tehnika, zubnih tehnika u ustanovama socijalnog rada i zdravstvene zaštite. Obezbeđuje obrazovanje, naučno vaspitanje i naučno istraživanje kao i praktične veštine kod studenata kroz sva tri stepena visokoškolskog obrazovanja. Vodi studente i nastavnike ka osnovama humanizma sa porukom, da se čuva život od rođenja sve do dostojanstvenog kraja.
Nastavne aktivnosti Visoke škole za zdravstvo i socijalni rad Sv. Elizabete, odvijaju se u okviru 11 isturenih odeljenja u Slovačkoj i 7 isturenih odeljenja u inostranstvu (Nemačka, Austrija, Poljska, Češka, Srbija, Kenija, Kambodža).
Osnovana kao neprofitna organizacija, VŠZaSPSvA dobrotvorni rad iz oblasti zdravstva i socijalnog rada obavlja otvaranjem i finansiranjem besplatnih klinika za siromašne, domova za beskućnike i za nezbrinutu decu u ukupno 21 zemlji na svim kontinentima (Sudan, Kambodža, Vjetnam, Haiti, Ruanda…) Za smerove za koje se izvodi nastava VŠZaSPSvA poseduje akreditaciju slovačkog Ministarstva za obrazovanje I akreditaciju. Međunarodne akreditacione komisije. Diploma stečena na VŠZaSPSvA priznaje se u svim zemljama EU.
Na VŠZaSPSvA se stiču se sledeća akademska zvanja:
Bachelor (Bsc) nakon studija prvog stepena u trajanju od 7 semestara – 180 ECT
Master, (Msc) nakon studija drugog stepena u trajanju od 5 semestara (120 ECT)
Doktor nauka, (PhD) nakon studija u trajanju od 6 semestara (180 ECT)
Zašto studirati na našoj Visokoj školi:
- zato što se diploma Visoke škole za zdravstvo i socijalni rad Sv. Elizabeta priznaje u svim zemljama EU
- zato što je studiranje eksternog tipa, na daljinu (distančna forma) i nema klasičnih predavanja
- zato što su studenti, odlukom rektora, oslobodeni polaganja prijemnog ispita
Više informacija na: www.vssvalzbety.sk

Socijalni rad

Obrazovanje i obuka socijalnih radnika su u skladu sa preporukama Međunarodne organizacije i rada, Evropske unije i u saglasnosti sa stručnim smernicama Visoke škole zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete. Novi zahtevi za organizovanjem, oblikom, sadržajem i pristupom u socijalnom radu zahtevaju visok nivo profesionalizma, pripremljene, osposobljene i obrazovane društvene radnike. Studije socijalnog rada stvaraju preduslove za obuku stručnjaka pri čemu je sadržaj studiranja uslovljen savremenim društvenim potrebama.
Zašto studirati na odseku za socijalni rad VŠZaSPSvA:
- zato što je socijalni rad humani rad, način da se pomogne kategorijama stanovništva kojima je to najpotrebnije. Poziv socijalni radnik je humani poziv, posvećen staranju o onima kojima je to najpotrebnije
- zato što socijalnih radnika u Srbiji nema dovoljno a postoji potreba za njima.

Zdravstvena nega

U skladu sa reformom sistema zdravstvene zaštite (napori da se smanje troškovi, poveća efikasnost i kvalitet zdravstvenih usluga) povećavaju se i zahtevi koji se odnose na stručnost sestrinske prakse i njihovu fleksibilnost na tržištu rada. Transformacija nastavnog plana i programa u edukaciji za medicinske sestre i definisanje njihove kompetencije/nadležnosti, zasniva se na evropskoj strategiji Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za obrazovanje tzv. regulisanih nemedicinskih profesija (sestara i babica) iz 1998. godine.
Zašto studirati na odseku za sestrinstvo - zdravstvenu negu VSZiSRSA
- zato što je to studiranje uz rad, samo za zaposlene zdravstvene radnike - medicinske sestre
- zato što diploma važi u celoj EU
- zato što u zemljama EU za rad medicinske sestre mora biti završen prvi stepen fakulteta (Bachelor)

Kontakt informacije

Naziv škole:
Visoka škola za zdravstvo i socijalni rad Sv. Elizabete, Konsultativni centar u Srbiji

Adresa:
Jugoslovenske narodne armije 45 , Bački Petrovac 21470

Kontakt telefon:
065/386 3 386
062/122 2 441

E-mail: vssebp@gmail.com